Nekaj predlogov... YamahaGrand boatsRanieri

Garancijski pogoji – RANIERI

Dobrodošli v svetu Ranierijevih plovil!

Hvala vam, da ste kupili plovilo Ranieri. Upamo, da boste ob plovbi z njim preživeli veliko prijetnih let. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in preberete ta Garancijski priročnik. V njem boste našli veliko važnih informacij o ugodnostih, ki vam jih nudi Ranierijeva garancija. V spodnjem besedilu je podrobneje opisana veljava garancije, ki je sestavni del garancijskega lista. Če imate kakršna koli vprašanja, se brez oklevanja obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili plovilo.

Garancijski pogoji:

 1. Garancijski rok se prične z dnevom izročitve plovila (fizični osebi za nekomercialno rabo) in velja na:
  • napihljive gumenjake Ranieri Cayman 2leti (5 let na material gume-Hypalon)+1 leto podaljšana garancija*
  • čolni 2leti + 1 leto podaljšana garancija*
  • standardna proizvajalčeva garancije na plovila RIB za komercialno rabo in fiberglas plovila(pravne osebe) je 6 mesecev od nakupa oz. po dogovoru prodajalca in kupca več, ampak ob obveznih 2x letnih preventivnih pregledih(glej pogoji podaljšana garancija*) in ne več kot 3 leta.
 2. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo.
 3. Garancija na plovilu obsega zamenjavo okvarjenih delov in sklopov ali njihovo popravilo tako, da so tehnično brezhibni. Garancija ne zajema stroškov ležarin, dvigov in spustov plovila ter dostav na in iz servisnih delavnic.
 4. Garancija preneha, če je okvara na plovilu nastala zaradi:
  • neupoštevanja navodil o uporabi.
  • popravila v nepooblaščeni delavnici
  • ob ne podaljšanju garancije s pregledi*
 5. Zaradi vzdrževanja kvalitete plovila in materialov, se mora čoln vsaj 2 krat letno pregledati na pooblaščenem servisu.
  Priporočamo pred začetkom sezone in priprava na zimovanje. Po pregledu se v garancijski list vpiše datum pregleda in podpis serviserja, ki je pregled opravil. Na ta način se izognemo možnim kasnejšim okvaram, ki se lahko zgodijo zaradi ne vzdrževanja plovila ali nepravilnega vzdrževanja. V primeru, da je plovilo dobro vzdrževano se garancijska knjižica potrdi v nasprotnem primeru se lastnika opozori na nepravilnosti oz. prodajalec lahko odstopi od garancije/podaljšanja garancije.

  *Podaljšana garancija in pregledi se vršijo na sedežu podjetja Moto-Nautika d.o.o. oz. po pooblastilo pooblaščenega serviserja.

 6. Garancija ne velja za naslednje primere: Normalno vzdrževanje in redni pregledi, zamenjava delov zaradi obrabe, okvara, nastala zaradi višje sile, požara, trčenja ali nesreče; okvara , nastala zaradi neustrezne uporabe, nepravilnega prevoza, ali shranjevanja; okvara , ki jo povzroči nepooblaščeni serviser z nepravilnim posegom; za dele, ki se hitro obrabijo in jih je ob normalni uporabi treba večkrat zamenjati (nepopolni seznam: vijaki, različna tesnila, kontaktni spoji, zunanja inštalacija,..), stroški prevoza do trgovca, ki izvrši popravilo in nazaj.

Navodila za garancijski postopek:

Lastnik je dolžan ugotovljeno okvaro takoj prijaviti pooblaščeni delavnici (podatki na prvi strani). Lastnik je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na motorju. Za podrobnejše informacije povprašajte vašega prodajalca. Lastnik plovila ne sme sam posegati na plovilo ali izvajati popravila.
*Podaljšana garancija plovila se upošteva ob pravilnem vzdrževanju plovila in rednih pregledih v predpisanih rokih(2x letni pregled-pred in po sezoni). Če ti vzdrževalni pregledi niso redno opravljeni, se lahko zmanjša zanesljivost in varnost vašega plovila, garancija pa izgubi veljavo.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije je RS.

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Za blago za katerega se izdaja garancija, po poteku garancije dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate v skladu z zakonskim rokom.

Stroški rednih pregledov in vzdrževanja ter stroški zamenjave delov, ki jih je treba zamenjati zaradi normalne obrabe so breme lastnika.

Za okvare in poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjenja ali nesreče, je odgovoren lastnik, v njegovo breme pa grejo tudi vsi s tem povezani in posledični stroški. V breme lastnika grejo tudi stroški razstavljanja in/ali pregleda plovila, če se izkaže, da okvara ni krita z garancijo.

V primeru , da v garancijskem roku plovilo prodate, je potrebno obvestiti trgovca o spremembi lastništva, saj le tako se prenesejo garancijski pogoji na novega lastnika. sprememba lastništva se sporoči na elektronski naslov [email protected] ali po redni pošti z podatki novega lastnika (ime, naslov, datum spremembe lastništva, ID številka plovila in strinjanje novega lastnika z posredovanjem podatkov za uveljavljanje garancije)

Kako uveljavljam garancijske zahtevke?

Če imate z plovilom težave, za katere menite da sodijo v okvir jamstva, takoj stopite v stik s svojim prodajalcem in se dogovorite za pregled. Ne pozabite ob prijavi predložiti svoje veljavne garancijske knjižice. Brez predložitve garancijskega lista popravilo ni možno, kot tudi ne uveljavljanje pogojev, v kolikor so ti bili podaljšani z vzdrževalnimi pregledi(*podaljšana garancija).