GARANCIJA

Edinstvena 3-letna garancija

POGOJI YAMAHA PODALJŠANE GARANCIJE

Za vse nove lastnike Yamaha motociklov in skuterjev je YAmaha uvedla dodatno prostovoljno podaljšano jamstvo brez omejitve števila prevoženih kilometrov.
‘Yamaha podaljšana garancija’ je dodatna ugodnost, ki lastnikom Yamaha motociklov in skuterjev/mopedov omogoča, da tudi po izteku originalnega tovarniškega jamstva uživajo v brezskrbni vožnji.
Da bi ta dodatna vrednost vozila resnično prišla do izraza, je ugodnost brezplačna za vse nove lastnike Yamaha motociklov in skuterjev/mopedov, ki so kupili svoje novo vozilo po 1. januarju 2012.
Več podrobnosti si lahko preberete v nadaljevanju.

1. Obseg ‘Yamaha podaljšane garancije’

Pod pogoji ‘Yamaha podaljšane garancije’ se pokrivajo stroški odpravljanja nepravilnosti ali okvar nastalih zaradi napak v materialu ali izdelavi originalnih Yamahainih mehanskih, električnih ali elektronskih sestavnih delov ali sklopov vozila v obdobju* po izteku originalnega tovarniškega jamstva, brez omejitve števila prevoženih kilometrov, pod naslednjimi pogoji:

  • V kolikor so na vozilu v skladu z navodili za uporabo v predvidenem časovnem obdobju ali po predvidenem številu prevoženih kilometrov (karkoli pride prej) opravljeni vsi redni servisni pregledi in predvideno vzdrževanje s strani pooblaščenega Yamaha servisa.
  • V kolikor so vsa morebitna dosedanja popravila na vozilu izvršena v pooblaščenem Yamaha servisu z uporabo originalnih Yamahinih nadomestnih delov.
  • V kolikor je pomanjkljivost ali okvara ugotovljena in odpravljena v pooblaščenem Yamaha servisu.

Razen stroškov odpravljanja nepravilnosti ali okvar nastalih zaradi napak v materialu ali izdelavi originalnih Yamahinih mehanskih, električnih ali elektronskih sestavnih delov ali sklopov vozila, podaljšano jamstvo ne zajema nikakršnih drugih izdatkov ali nadomestil stroškov lastniku vozila, kot so npr.: stroški prevoza vozila do servisa in vračila lastniku, uporabe nadomestnega vozila, stroški namestitve, nadomestila za izgubljen čas in/ali zaslužek itd.

Po pogojih ‘Yamaha podaljšane garancije’ lastnik vozila nima pravice zahtevati:

  • zamenjave vozila z novim vozilom;
  • zmanjšanja kupoprodajne cene;
  • prekinitve prodajne pogodbe o prodaji vozila in vračila kupoprodajne cene.

Popravilo ali zamenjava sestavnih delov ali sklopov vozila na osnovi ‘Yamaha podaljšane garancije’ oziroma na strošek družbe Delta Team d.o.o. Krško, ne vodi do podaljšanja ali do ponovnega začetka trajanja ‘Yamaha podaljšane garancije’ na te sestavne dele ali sklope vozila ali na samo vozilo.
Lastnik vozila nima pravice do kakršnega koli nadomestila s strani družbe, v kolikor v času trajanja ‘Yamaha podaljšane garancije’ iz kakršnih koli razlogov ne koristi svojih pravic.
V skladu s priporočili in normativi proizvajalca vozila, odgovorna oseba pooblaščenega Yamaha servisa odloča o načinu popravila, kakor tudi o originalnih Yamahinih nadomestnih delih ali sklopih, potrebnih za popravilo. Vsi sestavni deli ali sklopi vozila, kateri so zamenjani z novimi originalnimi Yamahinimi nadomestnimi deli ali sklopi, so last družbe.
*-modeli pod 50 cm3 dodatni 2 leti; modeli nad 50 cm3 dodatno eno leto;

Pregled garancije:

Model vozila – do 50ccm
Jamstveni rok proizvajalca – 12 mesecev
‘Yamaha podaljšana garancija’ – Dodatnih 24 mesecev

Model vozila – nad 50ccm
Jamstveni rok proizvajalca – 24 mesecev
‘Yamaha podaljšana garancija’ – Dodatnih 12 mesecev

2. Izjeme ‘Yamaha podaljšane garancije’

‘Yamaha podaljšana garancija’  ne velja za tekmovalna in ‘mini’ vozila, električna vozila, vozila za izposojo, dostavna vozila, vozila za posebne namene (vojska, policija ipd.), ter vozila, ki se uporabljajo za potrebe avtošol. Podaljšano jamstvo ne zajema predelav vozila in opreme, katera je vgrajena po predaji novega vozila kupcu.

‘Yamaha podaljšana garancija’ ne zajema odpravljanja pomanjkljivosti ali okvar, katere  so nastale kot posledica:

a) okvar nastalih zaradi predelav ali popravil izvršenih s strani tretje osebe, ki ni pooblaščena s strani družbe Delta Team d.o.o. Krško;
b) višje sile, požara, trčenja ali nesreče;
c) neprimernega prevoza, hranjenja ali nepravilne uporabe vozila;
d) nepravilnega vzdrževanja ali popravila s strani trgovca ali lastnika vozila;
e) pomanjkanja nege, prekomerne uporabe, nepravočasnega popravila poškodbe ali okvare;
f) uporabe nečistega in/ali napačnega goriva, olja, maziva in ostalih tekočin, sredstva za čiščenje in poliranje, razen tistih, katera priporoča proizvajalec;
g) uporabe neoriginalnih delov ali neoriginalne dodatne opreme.

‘Yamaha podaljšana garancija’  ne pokriva zamenjave potrošnih delov zaradi normalne obrabe in staranja, raznih nastavitev, kakor tudi popravil in uslug, prepisanih s strani proizvajalca, katere se smatrajo za redno vzdrževanje vozila. Takšna popravila se ne smatrajo kot pomanjkljivosti in vključujejo naslednje (nepopoln seznam): gume, zavorne obloge in plošče, čeljusti, žarnice, filtri, deli sklopke, pogonska veriga in zobniki, tesnila, olja, hladilna in zavorna tekočina, jermeni, baterije, čiščenje ali zamenjava svečk itd.

Pravice, ki izhajajo iz ‘Yamahine podaljšane garancije’ prenehajo v naslednjih primerih:

a) če je pomanjkljivost ali okvara vozila povzročena iz malomarnosti ali namerno;
b) če je pomanjkljivost ali okvara vozila posledica nepravilne uporabe vozila, nesreče, počene  gume, elementarne nesreče, naravne obrabe, poškodbe povzročene zaradi zunanjega  mehanskega in/ali kemijskega vpliva (ne glede na vzrok), udarcev kamenčkov ali drugih vzrokov izven samega vozila;
c) če niso spoštovana navodila za uporabo in vzdrževanje oziroma če na vozilu niso opravljeni vsi servisni pregledi s strani pooblaščenega Yamaha servisa v predvidenem časovnem obdobju ali po predvidenem številu prevoženih kilometrov, odvisno katero  nastopi prej, skladno s shemo vzdrževanja;
d) če se identifikacijska številka vozila (VIN) oziroma številka motorja ne more prebrati ali se razlikuje(ta) od številk navedenih v garancijskem priročniku;
e) če lastnik ali uporabnik vozila ni dopustil ali ne dopušča odpravljanja, oziroma  popravila pomanjkljivosti, okvare ali napake, katera je odkrita s strani pooblaščenega Yamaha servisa;
f) če se poškodba ali okvara popravlja ali se vozilo razstavi, v celoti ali delno, pri nepooblaščenem serviserju;
g) če so v vozilo vgrajeni ali vgrajevani neoriginalni deli;
h) če se vozilo uporablja za tekmovanja;
i) če so na vozilu izvršene spremembe, ki niso predvidene ali odobrene s strani proizvajalca;
j) v ostalih primerih, kateri niso navedeni v gornjih točkah, vendar so z njimi v vzročni povezavi.

3. Področje veljave

Pravice, ki izhajajo iz naslova ‘Yamahine podaljšane garancije’, lahko lastnik vozila uveljavi v katerem koli pooblaščenem Yamaha servisu (za motoristični program) v naslednjih državah: Sloveniji, Hrvaški, BiH, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji in Kosovu.
Lastnik vozila sam plača stroške popravila vozila v pooblaščenem Yamaha servisu izven meja navedenih držav. Zahtevek za povračilo stroškov, ki so nastali pri odpravi pomanjkljivosti in so pokriti s pravicami, ki izhajajo iz ‘Yamahine podaljšane garancije’, mora lastnik vozila dostaviti v roku 8. (osmih) dni od dneva dokončanja popravila tistemu pooblaščenemu Yamaha servisu, v katerem je opravil zadnji servis vozila, preden se je pomanjkljivost oziroma okvara pojavila. Za uveljavitev denarnega nadomestila je lastnik dolžan predložiti originalni delovni nalog in račun, kjer so podrobno specificirani stroški dela in delov, kateri so opravljeni oziroma vgrajeni v vozilo. Na zahtevo uvoznika je lastnik dolžan ponuditi tudi zamenjane nadomestne dele.

4. Začetek in trajanje ‘Yamahine podaljšane garancije’

‘Yamaha podaljšana garancije’ začne teči prvi naslednji dan po izteku originalnega tovarniškega  jamstva proizvajalca in velja 1 (eno) leto za motorna kolesa ter 2 (dve) leti za mopede/skuterje. Sprememba lastništva vozila se mora registrirati pri najbližjem pooblaščenem Yamaha trgovcu ali serviserju. Sprememba lastništva nima vpliva na trajanje ‘Yamahine podaljšane garancije’.

5. Obveznosti uporabnika ‘Yamahine podaljšane garancije’

Da bi uporabnik ‘Yamahine podaljšane garancije’ uveljavil svoje pravice mora:
neodložljivo prijaviti okvaro, oziroma pomanjkljivost pooblaščenem Yamaha servisu (najkasneje v roku 10. dni po nastanku);
– pooblaščeni osebi Yamaha servisa omogočiti pregled prizadetega sestavnega dela ali sklopa vozila ter mu dati vse informacije potrebne za ugotavljanje škode;
– v primeru okvare predložiti garancijski priročnik (servisno knjižico) vozila kot dokaz redno izvršenih del preverjanja in vzdrževanja v skladu z navodili proizvajalca;
– narediti vse. kar je v njegovi moči, da bi se škoda zmanjšala, preprečiti izpostavljenost vozila morebitnim nadaljnjim poškodbam in upoštevati navodila  pooblaščenega Yamaha servisa.
Neupoštevanje navedenih obveznosti s strani uporabnika oziroma lastnika vozila ima za posledico delno ali popolno ničnost ‘Yamahine podaljšane garancije’.

6. Končne določbe

Pravice, katere izhajajo iz ‘Yamahine podaljšane garancije’, ne vplivajo na ostale pravice, katere lastniku vozila pripadajo po zakonu.
Za uveljavitev pravic iz naslova ‘Yamahine podaljšane garancije’ je lastnik dolžan pred začetkom odpravljanja pomanjkljivosti pooblaščenemu Yamaha servisu omogočiti ugotavljanje pomanjkljivosti.

Back to top